Vaše logo

slogan

Výstavba - kemping - doplnok o materiál Mestského zastupiteľstva.

Pridané: 11.3.2015 23:43:00 Počet zobrazení: 1641

11 Marec 2015

Výňatok z materiálu pripraveného na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28.04.2015 :                         Nakoľko spoločnosť Danlog, s.r.o. nesplnila zmluvne dohodnuté povinnosti a mesto
Partizánske využilo ustanovenie ČI. III. písm. d) nájomnej zmluvy, podľa ktorého je možné
ukončiť nájomný vzťah odstúpením prenajímateľa od zmluvy v prípade, že nájomca bude
predmet nájmu užívať v rozpore so zmluvou, alebo poruší niektoré ustanovenie tejto zmluvy.
V súlade s ustanovením § 48 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník môže účastník
zmluvy od zmluvy odstúpiť, aj ak je to medzi účastníkmi dohodnuté. Odstúpením od zmluvy
sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi
dohodnuté inak. Účinky odstúpenie od Nájomnej zmluvy č. OURV/2012/575 uzatvorenej
dňa 7.12.2012 nastanú doručením písomného oznámenia prenajímateľa o odstúpení
nájomcovi.                                                                                                                                                                      

Tento dopis bol na programe jednania Mestskej rady mesta Partizánske v utorok 10.03.2015. Je veľká škoda, že výstavba areálu, ktorá podľa podpísanej dohody mala byť ukončená v decembri 2014, nebola uskutočnená. Bude problém ubytovať účastnikov rôzných akcii usporiadaných na letisku. To bol hlavný dôvod výstavby. Bolo by dobré, aby dostali šancu iní podnikatelia takýto areál vybudovať, pre ktorých nebude problém zabezpečiť financie. Kto nemá na pokutu 3000 eu, potrebuje splátkovy kalendár, ťažko zabezpečí stovky tisíc na výstavbu.

Letisko Malé Bielice bolo lídrom v leteckej navigácii v Československu. Bol rok, keď sme predbehli v celoštátnom hodnotení taký Aeroklub ako je Kladno.  Mali sme niekoľkých dlhoročných štátných reprezentantov. Je škoda že sa nemôžeme vrátiť k týmto úspechom, lebo nie je možné usporiadať súťaž bez ubytovania. Je veľká škoda že kemp nie je postavený. Na letisku Malé Bielice pôsobí skúsený organizátor medzinárodných súťaží,  a čas beží v náš neprospech.

                                                                                                               palo haško

Diskusia

(0 komentárov)
Žiadne komentáre

Prihlásenie