Letecký klub Partizánske

Vzduch je naše more

Späť

Danlog prenájom 9335 m2 za 350 eur/rok - pozemok pod dva hangáre na ploche 292 m2 za 391 eur/rok.

Pridané: 8.10.2016 00:17:00

08 Október 2016

Vyjasnenie sa blíži. Do 31. marca treba zaplatiť nájomné podľa uzatvorenej zmluvy. Do dnešného dňa nie sú všetky uzatvorené.  Do tohoto termínu bude všetko jasné.  Komentár potom priložim.

 

Do dnešného dńa 26.12.2016 Mestský úrad nebol schopný pripraviť zmluvu na prenájom. Je to náhoda alebo zámer ? Nemal by manažment mesta odstúpiť pre neschopnosť? Pol roka je málo času na prípravu zmluvy?   Ako je to v podstatne dôležitejších prípadoch ?                                               Doplnok 01.12.2016  Dnes,začiatkom decembra 2016 stále nie je pripravená zmluva o prenájme pozemku v zmysle schváleného uznesenia . Dôvod neznámy.                                                                                                                                                                                                                                                            08.10.2016                          Mestské zastupiteľstvo zverejnilo zápis z augustového zasadnutia. Vyriešili užívanie pozemkov na letisku Malé Bielice zaujimavým spôsobom.

 Danlog prenájom 9335 m2 za 350 eur/rok  taký istý prenájom Haško a Haško ml. spolu pozemok pod dva hangáre na ploche 292 m2  391 eur/rok.

citácia : uznesenie Mestske zastupiteľstvo Partizánske 346/VII/2016

e) Ing. Pavel Haško, Partizánske - Veľké Bielice, Budovateľská 639/39 pare. č.: 451/30 -
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 147 m2, katastrálne územie Malé Bielice, Letisko
Malé Bielice, LV 198, účel: hangár, za cenu 1,34/nr/rok
f) Michal LIaško, Partizánske - Veľké Bielice, Budovateľská 639/39 pare. č.: 451/29 -
zastavaná plocha a nádvorie, výmera 145 m2, katastrálne územie Malé Bielice, Letisko
Malé Bielice, LV 198, účel: hangár, za cenu l,34/m 2/rok


Teda spolu Pavel a Michal Haško 147+145=292x1,34=391,28 eur za rok a dva boxy

Citácia materiál na Mestske zastupitelstvo 30.08.2016

Návrh uznesenia:
MsZ v Partizánskom
schvaľuje
1. spôsob prenájmu formou osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a zák. č. 138/1991
Zb. o majetku v obci v z.n.p. nasledovných parciel vo vlastníctve mesta:
1) 451/3 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 463 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: administratívna budova.
2) 451/15 — zastavaná plocha a nádvorie, výmera 198 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: bar.
3) 451/16 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 128 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: bar.
4) 451/17 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 33 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: bar.
5) 451/18 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 42 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: terasa.
6 ) 451/19 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 30 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: bar.
7) 451/20 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 588 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: terasa, spevnená plocha okolo budovy.
8 ) 451/21 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 219 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: odstavná plocha pre autá.
9) 451/22 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera 184 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: odstavná plocha pre autá.
10) 451/1 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera cca 1450 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 198, na účel: kemp.
11) 451/12 - zastavaná plocha a nádvorie, výmera cca 6000 m2, katastrálne územie Malé
Bielice, Letisko Malé Bielice, LV 683, na účel: golfové ihrisko, detské ihrisko, kemp,
vrátnica, sociálne zariadenia, stajňa a výbeh pre koňa, čerpacia stanica.
2 . prenájom pozemkov a častí pozemkov formou osobitného zreteľa v súlade s ustanovením
§ 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku v obci v z.n.p. pre: DANLOG s.r.o., Pestovateľská 2,
v
Bratislava 821 04, ICO: 35 936 380. Týka sa všetkých parciel a výmer uvedených v bode
1.1-1.11.
Zmluva o nájme pozemku sa uzatvára na dobu  neurčitú, za cenu 350,00 €/celá výmera/rok.

Teda Danlog  9335 m2  za 350 eur/rok /porovnaj Haško plocha a poplatok/ a Haško 391 eur za 292 m2.

                                                                                                palo haško

Diskusia

(7667 komentárov)
Glasmillith kxpvo orewdatredo 14.9.2021 16:34:27
Glasmillith tipaz tagsApapStype 14.9.2021 11:31:24
Glasmillith rdlqb orewdatredo 14.9.2021 09:40:37
Glasmillith khvtw SwisteGlycletet 13.9.2021 23:29:08
Glasmillith gsrwa tagsApapStype 13.9.2021 21:52:52

Prihlásenie